Публикации
ДОКЛАДИ
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.
  12.07.2016
Обществено мнение и социални нагласи в България през април 2015 г.
  14.05.2015
Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. между 21 март и 9 април 2015 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1178. Максималната стохастична грешка е ±2,9%.
Оползотворяване на частни необитавани жилища за увеличаване на социалния наемен фонд в България
  11.11.2014
Адекватното използване на наличния жилищен фонд – чрез въвеждане на механизми за посредничество между наемателите и наемодателите, е сред основните предпоставки, доказали своята ефективност по отношение на развитието на социалния жилищен сектор в Европа.
Докладът е подготвен от Боян Захариев и Росица Милкова. Издава се с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Будапеща.
Оценка на включването на ромите на пазара на труда чрез общи и специфични за целевата група мерки и програми за заетост, финансирани от ЕС
  05.06.2014
Осигуряването на равни възможности за заетост е водещ приоритет на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015 г.” и значителна предпоставка за постигане на по-добри резултати във всички останали приоритетни области по Ромската декада. Дълготрайният период на липса на ефективни мерки за подобряване на заетостта при ромите в съчетание с все още съществуващите практики на дискриминация и увеличаващото се влияние на икономическата криза през последните три години влоши конкурентоспособността на ромите на пазара на труда и доведе до значителнo запазване на високото равнище на безработицата сред тях, предавана от поколение на поколение. В национален контекст ромите са сред най-уязвимите групи на пазара на труда.
Докладът е подготвен от Боян Захариев и Илко Йорданов. Издава се с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Будапеща в рамките на инициативата „Максимални ползи за интеграцията на ромите от фондовете на Европейския съюз.“
Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз за ромското включване
  13.01.2014
Това проучване върху усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз за интеграцията на ромите в България през програмен период 2007 – 2013 е възложено от фондация "Институт "Отворено общество" – Будапеща в рамките на инициатива "Максимално усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз за ромското включване". Целта на проучването е да представи силни аналитични доказателства за реалното въздействие на интервенциите, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, за изпълнение на плана за действие в Десетилетието на ромското включване.
МЕДИИ
Депутатите трябва да установят кой лъже в скандала "Марковска"
Иванка Иванова
Вестник Сега, 19 ноември, 2012
Истинските реформи в образованието се правят с инвестиции, а не с икономии
Боян Захариев
Вестник Сега, 1 ноември 2012
Религиозните стереотипи отмират, но някой съзнателно ги съживява
Алексей Пампоров
Вестник Сега, 1 октомври 2012
С едната ръка ГЕРБ запушва пробойни в бюджета, с другата прави нови дупки
Георги Ангелов
Вестник Сега, 16 октомври 2012
Училищата се различават по най-слабите ученици, а не по най-добрите
Боян Захариев, Илко Йорданов
Вестник Сега, 2 февруари 2015
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us