Одобрени проекти по конкурс "Овластяване на безвластните"
24.07.2007

Приключи селекцията за проекти в рамките на конкурса "Овластяване на безвластните". Подкрепа за реализация на своите проекти ще получат следните организации:

 1. Център за психологически изследвания - клон Търговище; проект "Заедно за повече сила при решаване на проблемите"
 2. Асоциация "Ная" - Търговище; проект "Чуйте нашия глас"
 3. Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера "Малки стъпки" - Плевен; проект "Създаване на група за самопомощ на самотни родители в Плевен"
 4. Група за самозастъпничество - Видин; проект "Повишаване капацитета на лицата с интелектуални затруднения да се застъпват за своите нужди от свое име и от името на други лица с интелектуални затруднения, които нямат такива възможности"
 5. Сдружение "Българска анти-таласемична организация" - София; проект "Знание и стимул за живот - повишаване равнището на информираност и мотивацията на хората с увреждания да разбират и отстояват правата си. Запознаване на обществото с конкретната нужда от кръводаряване и преодоляване на изградени предубеждения"
 6. Фондация "Достоен живот" - Бургас; проект "Да променим живота си"
 7. Съюз на инвалидите - дружество Пловдив; проект "Необходима правна защита за хора с увреждания"
 8. Сдружение "Виктория-04" - Велико Търново; проект "Социално включване на родителите на деца с проблеми в развитието и повишаване на капацитета на организацията за застъпничество в полза на техните нужди и интереси"
 9. Сдружение "Бъдеще за деца с увреждания" - Казанлък; проект "Социално приобщаване на децата и младежите с увреждания"
 10. СНЦ за подкрепа на лица с увреждания "Приятели" - Горна Оряховица; проект “Изкуството ни помага да бъдем заедно - днес на сцената, утре в едно по-толерантно, културно и възпитано общество"
 11. Национално читалище на слепите "Лу Брайл" - София; проект "Развитие и усъвършенстване на брайловия печат в Национално читалище на слепите "Лу Брайл"
 12. Сдружение "Достоен живот" - Видин; проект "Достъпна градска среда - равнопоставеност за всеки гражданин"
 13. Международна школа "Едюко" – София; проект "Деца в риск" - програма за превенция и социална интеграция на деца без родители от Столична община, район Младост"
 14. Фондация "АРТИСТ" – София; проект "Дискусионен форум "СВЕТОВНО КАФЕНЕ" за подкрепа на деца в риск с противообществени прояви"
 15. СНЦ "Център за социални инициативи и образователни програми" - с. Самуил; проект "Първи стъпки"
 16. Сдружение "Интелеко" – Търговище; проект "За малцинствата - вратите са отворени"
 17. Гражданско обединение "ВРАСТИРИ" - с. Камен; проект "Повишаване на ниската гражданска инициативност и активност на ромите от с. Камен и премахване бариерата местна власт-ромска общност, породена от липсата на организираност вътре в общността"

Сключването на договори за изпълнението на одобрените проекти ще се извърши в началото на месец септември 2007 г.

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства, деца в риск, възрастни хора, хора с увреждания и др). Конкурсът беше отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

За повече информация:

Живка Белчева
(+359 2) 9306664
zhbelcheva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us