Приключи първоначалната селекция на проекти
по конкурс "Овластяване на безвластните"
19.07.2007

От постъпилите 112 проекта, кандидатстващи за финансиране по конкурс "Овластяване на безвластните", експертни екипи, сформирани от Институт "Отворено общество" – София, избраха следните 20:

 1. Център за психологически изследвания - клон Търговище; проект "Заедно за повече сила при решаване на проблемите"
 2. Асоциация "Ная" - Търговище; проект "Чуйте нашия глас"
 3. Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера "Малки стъпки" - Плевен; проект “Създаване на група за самопомощ на самотни родители в Плевен”
 4. Група за самозастъпничество - Видин; проект "Повишаване капацитета на лицата с интелектуални затруднения да се застъпват за своите нужди от свое име и от името на други лица с интелектуални затруднения, които нямат такива възможности"
 5. Сдружение "Българска анти-таласемична организация" - София; проект "Знание и стимул за живот - повишаване равнището на информираност и мотивацията на хората с увреждания да разбират и отстояват правата си. Запознаване на обществото с конкретната нужда от кръводаряване и преодоляване на изградени предубеждения"
 6. Фондация "Достоен живот" - Бургас; проект “Да променим живота си"
 7. Съюз на инвалидите - дружество Пловдив; проект "Необходима правна защита за хора с увреждания"
 8. "Група 6+" - Добрич; проект "Социално приобщаване на хората с увреждания в трудоспособна възраст "Нашата кауза"
 9. Сдружение "Виктория-04" - Велико Търново; проект “Социално включване на родителите на деца с проблеми в развитието и повишаване на капацитета на организацията за застъпничество в полза на техните нужди и интереси”
 10. Сдружение "Бъдеще за деца с увреждания" - Казанлък; проект "Социално приобщаване на децата и младежите с увреждания"
 11. СНЦ за подкрепа на лица с увреждания "Приятели" - Горна Оряховица; проект “Изкуството ни помага да бъдем заедно - днес на сцената, утре в едно по-толерантно, културно и възпитано общество"
 12. Национално читалище на слепите "Лу Брайл" - София; проект "Развитие и усъвършенстване на брайловия печат в Национално читалище на слепите "Лу Брайл"
 13. Център за приобщаващо образование – с. Бохот; проект "Искаме да ни чуете"
 14. Сдружение "Достоен живот" - Видин; проект "Достъпна градска среда - равнопоставеност за всеки гражданин"
 15. Международна школа "Едюко" – София; проект "Деца в риск" - програма за превенция и социална интеграция на деца без родители от Столична община, район Младост"
 16. Фондация "АРТИСТ" – София; проект "Дискусионен форум "СВЕТОВНО КАФЕНЕ" за подкрепа на деца в риск с противообществени прояви"
 17. Фондация "Спасение - 97" – Стражица; проект "Подкрепа за себеосъзнаване и самопомощ"
 18. СНЦ "Център за социални инициативи и образователни програми" - с. Самуил; проект "Първи стъпки"
 19. Сдружение "Интелеко" – Търговище; проект "За малцинствата - вратите са отворени"
 20. Гражданско обединение "ВРАСТИРИ" - с. Камен; проект "Повишаване на ниската гражданска инициативност и активност на ромите от с. Камен и премахване бариерата местна власт-ромска общност, породена от липсата на организираност вътре в общността"

В момента се провеждат срещи с екипите, които ще осъществяват по-горе изброените проекти и с представители на групите в неравностойно положение по места. След приключване на тези срещи ще бъде взето окончателното решение за финансиране на проектите.
Поради големият брой на постъпилите проекти крайните резултати от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 24 юли 2007 на адрес
www.osi.bg, а не както беше обявено предварително до 20 юли 2007.

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства, деца в риск, възрастни хора, хора с увреждания и др). Конкурсът беше отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

За повече информация:

Живка Белчева

(+359 2) 9306664
zhbelcheva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us