Подкрепа за членството в ЕС, доверие в институциите
и потенциал на анти-европейски партии
23.06.2016

Ако днес в България се провеждаше референдум за членството в ЕС, той би бил спечелен от поддръжниците на ЕС с мнозинство от 71% от всички изразили мнение по въпроса. Излизане от ЕС биха подкрепили близо 29%. Това показва ново представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" – София, което включва три ключови въпроса за европейското членство на България: дали гражданите биха подкрепили присъединяването на България в ЕС, ако трябваше да вземат решение днес, дали биха гласували за партия, която иска излизане на България от ЕС и дали имат доверие повече на европейските или българските институции.

Данните от изследването показват, че привържениците на членството в ЕС намаляват с 3,1% в сравнение с предишните две години (2015 г. – 62,1%, а 2014 г. – 62,5%) и значително повече в сравнение с 2013 г., когато за ЕС биха гласували почти 70% от анкетираните. Забелязва се и трайна тенденция на увеличаване на привържениците на анти-европейски партии: през 2013 г. те са били едва 11,5%, увеличават се съответно до 15% през 2014 г. и 17% през 2015 г. и достигат до почти 20% през настоящата година. В момента близо 58% от запитаните не биха гласували за партии, които искат България да излезе от ЕС, докато през 2013 г. този процент е бил 71,8.

Традиционно три пъти повече хора вярват повече в европейските институции, отколкото в българските – 33% срещу 10%. Същевременно обаче хората, които имат доверие предимно на европейските институции, намаляват с около 9% в сравнение с миналата години, когато са били почти 42%. Намалява и делът на хората, които вярват предимно в българските институции - от 15,4% през 2013 г. до 10,1% през 2016 г.

Още данни за нагласите спрямо ЕС и неговите институции можете да прочете тук.

Изследването на общественото мнение е проведено от Институт "Отворено общество" – София в периода 22 април - 14 май 2016 г. Изследването е финансирано от Фонда за съпътстващи дейности на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от авторите и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на страните донори и на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Генералната съвкупност се състои от пълнолетното население в България. Извадката е вероятностна и многостепенна – двустепенна гнездова, стратифицирана по административни области (NUTS 3) и тип населено място (град/село). Методът на регистрация е интервю, проведено лице в лице по стандартизирана анкетна карта. От планирани 1 200 интервюта са реализирани 1198. Максималната допустима грешка (при 50% относителен дял и 95% гаранционна вероятност) е ±2,9%. (без да се отчита вътрешно-гнездовата корелация)

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us