Конкурс за финансиране на проекти на групи
в неравностойно положение
07.06.2007

Продължава конкурсът на Институт "Отворено общество" – София за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение. Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Основната цел на конкурса (вж. пълен текст на обявата) е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.).

Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Бюджетната стойност на проектите да не надвишава 5 000 щатски долара.

Изисквани документи за кандидатстване:

  • Регистрационен формуляр "Овластяване на безвластните" на Институт "Отворено общество" – София, придружен от всички посочени в него задължителни приложения.
  • Документите за кандидатстване се подават в офиса на Институт "Отворено общество" – София, ул. Солунска № 56, не по-късно от 17.00 часа на 20 юни 2007 г.
  • Резултатите от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 20 юли 2007 г. в Интернет на следните адреси: www.osi.bg; http://open-bg.net

За допълнителна информация: г-жа Живка Белчева, тел. (02) 930 66 64; e-mail: zhbelcheva@osf.bg

Документи за кандидатстване:

Регистрационен формуляр “Овластяване на безвластните” за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение

Регистрационен формуляр “Овластяване на безвластните” за граждански организации

Бюджетна матрица

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us