Форум Гражданско участие ще се регистрира
като юридическо лице
24.04.2012

Участниците във Форум Гражданско участие (ФГУ) решиха да регистрират мрежата като юридическо лице с нестопанска цел. По време на годишната си среща, проведена в София, представители на над 100 неправителствени организации от цялата страна се обединиха около идеята да официализират досегашния неформален характер на Форума и да го превърнат в "представително за своите членове сдружение с нестопанска цел в обществена полза, с експертиза в сферата на гражданското участие на местно, национално и европейско ниво".

Целите, които бъдещата организация си поставя, са създаване на по-добра среда за взаимодействие на гражданските организации и институциите на местно и национално ниво; подпомагане участието на гражданското общество в процесите на вземане на решения и планиране и изпълнение на местни, регионални и национални планови документи и обединяване на ресурса на активните граждански организации от цялата страна за активен и компетентен диалог с институциите.

Днес ФГУ, един от чийто учредители е Институт "Отворено общество" - София, отчете резултатите от дейността си през изминалата година и очерта приоритетите си на действие през 2012-2013 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us