Министър Дончев: България трябва да участва в дебата
за бъдещето на Кохезионните фондове
06.04.2011

България трябва не да наблюдава, а да участва в дебата за бъдещето на Кохезионните фондове. Това заяви министърът по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев пред участниците в срещата "Гражданско участие, програмиране и регионално планиране за развитието на България в ЕС", организирана от Институт "Отворено общество" – София. Министърът заяви, че целите, заложени в Програма "Европа 2020" са консенсусни, но че това не е задължително условие за препокриване с националните специфики и нужди на страните-членки на ЕС. В този смисъл работата по стратегическите документи за национално планиране на фондовете на ЕС за България за периода след 2013 (наречен условно от министъра Програма "България 2020") трябва да започне сега. Министър Дончев заяви, че неправителственият сектор разполага с необходимата експертиза и поради тази причина трябва да бъде включен в процеса на идентифициране на проблемите на местно ниво.

По време на срещата бяха представени основните изводи от доклада на "Отворено общество" "Предизвикателствата пред новото програмиране на фондовете на ЕС в България за периода след 2013 г." Експертите, изготвили доклада, са на мнение, че е необходима инвентаризация на местните и национални потребности, за да може през новия период на планиране европейските средства да играят по-видима и положителна роля за развитието на страната. От името на Форум гражданско участие Ива Таралежкова обобщи резултатите от регионалните срещи на неправителствения сектор. Според нея основните рискове пред процесите на генериране на проекти са свързани с политизацията на процеса на национално и местно ниво, с недостатъчния капацитет за средносрочно бюджетиране и планиране и с липсата на мотивация и ниската активност на гражданите и НПО.

Инициативата, в рамките на която беше проведена днешната дискусия, е част от дневния ред на Форум Гражданско участие – неформална структура, обединяваща усилията на повече от 90 неправителствени организации в България за създаване на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско равнище.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us