Предизвикателства пред новото програмиране
на фондове на ЕС в България
06.04.2011

Как по-ефективно да се планират средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС пред следващия програмен период (2014-2020), така че да допринесат реално за развитието на България през следващите 10 години? Какви са научените уроци през настоящия период на планиране? Може ли да се оптимизира гражданското участие в определяне на приоритетите на развитие на България за в бъдеще и какви предпоставки са необходими за това?

Това са част от въпросите, на които търсят отговор участниците в организираната от Институт "Отворено общество" – София дискусия в хотел "Радисън". В дискусията участват министърът по управлението на фондовете от ЕС Томислав Дончев, представителите на посолствата на държавите-членки в ЕС и около сто представители на гражданския сектор в България.

Форумът представя основните заключения и предложения от изследването "Предизвикателствата пред новото програмиране на фондовете на ЕС в България за периода след 2013 г. на база на анализа на опита от периода 2007–2013 г." Публикацията на Институт "Отворено общество" – София представя резултатите, констатациите и препоръките от анализа на процеса на програмиране на настоящия финансов период 2007–2013 г. и формулира вероятните предизвикателства пред предстоящия процес на национално програмиране в България в периода 2014–2020 г.

(Тук можете да намерите резюме от доклада на български и на английски език.)

Основната цел на публикацията е да осигури навременно и конструктивно "ранно предупреждение" за вероятните предизвикателства пред новото програмиране и да направи предложения за тяхното смекчаване и пълно преодоляване. Направените предложения почиват на европейски и национални подходи и добри практики, демонстрирали своята ефективност в България и в други държави–членки на ЕС. Изследването се стреми да компенсира констатираните дефицити през настоящия период чрез формулиране на препоръки както към вземащите решения, така и към неправителствения сектор в България.

Участниците в дискусията представят и резултатите от проведените шест регионални форума с участие на над 160 граждански организации във всеки от районите за регионално планиране, които формулират своите очаквания към предстоящия период на програмиране на средствата от ЕС и регионално планиране по отношение на:

  • възможностите и необходимите предпоставки за гражданско участие във всяка една от фазите на планиране;
  • рисковете и предизвикателствата и
  • възможните решения за тяхното преодоляване на местно ниво.

Инициативата е част от дневния ред на Форум Гражданско участие – неформална структура, обединяваща усилията на повече от 90 неправителствени организации в България за създаване на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско равнище.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us