Доклад на "Отворено общество":
"Гражданска активност без участие"
05.04.2011

Висока степен на организация на гражданското общество в България и споделени ценности. Това са положителните характеристики на гражданския сектор в България повече от 20 години след началото на прехода. Ниската степен на гражданска активност обаче предопределя ограниченото въздействие на гражданските структури върху процеса на вземане на решения и слабата им ефективност за решаване на важните проблеми на българското общество.

Това е "диагнозата", поставена в доклада на Институт "Отворено общество" – София "Гражданска активност без участие".

Неучастието, неангажираността и затвореността на българските граждани в рамките на семейния кръг и близките затрудняват създаването на общност. Социалните връзки между отделните индивиди са слаби и неустойчиви, доверието в институциите на представителната демокрация и в гражданските организации е ниско. Тези тенденции пораждат апатичност сред гражданите относно дейностите на различните граждански организации.

Експертният екип, осъществил изследването, предлага на широко обсъждане възможни мерки за повишаване на ефективността на гражданските структури в България. С цел подобряване на гражданското участие са необходими действия за възстановяване на връзката на гражданските организации с гражданите. За укрепване на нивото на организация на сектора и възможностите за оказване на влияние се предвиждат мерки за стимулиране на процеса на вътрешна консолидация в сектора и по-добро регламентиране на възможностите за гражданско участие в процеса на вземане на решения и формиране на политики. За изпълнението на тази задача са нужни и допълнителни усилия в посока на включване в политическия и обществения дневен ред на въпроса за финансирането на дейността на гражданските организации от държавата с публични средства и подобряване на взаимодействието между институциите и гражданското общество. Подобни действия ще подобрят средата и механизмите на работа на гражданските организация и ще създадат предпоставки за по-добър имидж, по-голяма прозрачност и видимост в сектора.

Докладът "Гражданска активност без участие" е резултат от осъществяването на проекта "Индекс на гражданското общество" в България. Това е международен изследователски проект, който има за цел да идентифицира силните и слабите страни в развитието на гражданското общество в световен мащаб. Аналитичният подход и уеднаквената методология, предложена от Световния алианс за гражданско участие (CIVICUS), допринасят за сравнително изследване на състоянието на гражданския сектор в държавите, включени в Индекса. Настоящата (трета) фаза обхваща повече от 40 страни и е базирана на три количествени изследвания – представително, организационно и експертно, на качествени проучвания и дискусии. За България това е второ изследване по сходна методология (Сдружение "БолканАсист" проведе първото в периода 2003–2005 г.).

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us