Рискът от задействането на
предпазни клаузи е значително намален
10.10.2006

 
Рискът от задействането на предпазни клаузи е значително намален, но необходимостта от продължаване на реформите дава основание за съществуването на период на наблюдение след присъединяването на страната към ЕС. Това са основните констатации от гражданския мониторинг върху подготовката на България за членство в ЕС, осъществен от експертни екипи на Институт "Отворено общество" - София.
 
В доклада се казва, че постигнатият от България напредък през периода май – август 2006 г. в шестте критични области от подготовката на страната за членство в ЕС дава основание да се заключи, че тези области не създават значим риск за отлагане на членството на България в Европейския съюз от 01.01.2007г.

В своя мониторингов доклад през май 2006г. Европейската комисия определи шест области на сериозно безпокойство, които изискват спешни действия: антикорупция, реформа в съдебната система, противодействие на организираната престъпност и прането на пари, земеделие, засилване на финансовия контрол с цел бъдещото използване на структурните фондове и кохезионния фонд и ядрена безопасност. По силата на споразумение с министъра по европейските въпроси Меглена Кунева, експертни екипи на Институт "Отворено общество" - София осъществиха независимо наблюдение върху степента на подготвеност на България за пълноправно членство от 01.01.2007г. в шестте критични области.

Анализът на адекватността и изпълнението на планираните от правителството на Република България 73 мерки в периода май – август 2006 г. в шестте области на сериозно безпокойство, изискващи спешни действия, показва, че 67 от мерките са адекватно планирани и 40 от тях са изпълнени, а 22 са в процес на изпълнение, което доказва наличието на политическа воля и действия за преодоляване на проблемите и дава основание да се заключи, че тези области не създават значим риск от отлагане на членството на България в Европейския съюз от 01.01.2007г.

Поради системния характер на някои от идентифицираните проблеми, изискващи продължителни и систематични действия за решаването им, риск от задействане на предпазни клаузи все още създават областите антикорупция, противодействие на организирана престъпност и прането на пари и земеделие, макар и нивото на риск да е значително намалено.

Необходимостта от продължаване на съдебната реформа с оглед пълноценното и ефективно осъществяване на предприетите мерки е по-скоро основание за съществуването на период на наблюдение след присъединяването на страната ни към ЕС, се констатира в доклада.

В областта на финансовия контрол с цел бъдещото използване на структурните фондове и кохезионния фонд, забавянето на акредитацията на системата за управление на средствата от еврофондовете крие опасност от забавяне или дори загуби на финансови средства от фондовете на ЕС след присъединяването.

Според експертите на Институт "Отворено общество" – София нуждата от дългосрочни и системни усилия за преодоляване на проблемите в шестте области на сериозно безпокойство аргументира необходимостта от продължаване на усилията и предприемането на редица мерки и действия и след членството на България в ЕС от 01.01.2007г.

За контакти:

Ася Кавръкова,
Институт "Отворено общество" (02) 930 66 54, 0888 509 140
 
Ива Петрони,
ПроМедиа – (02) 955 52 21, 0888 345 545

РЕСУРСИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us