Одобрени са 14 проекта по конкурс
"Овластяване на безвластните"
24.06.2008

От постъпилите 65 проекта, кандидатствали за финансиране по конкурс "Овластяване на безвластните", експертни екипи, сформирани от Институт "Отворено общество" – София, предложиха да бъдат проведени срещи по места с 18 организации. След проведените срещи подкрепени ще бъдат следните проекти:

 1. Сдружение "Институт по социални дейности и практики", Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен; проект "По-силни заедно"
 2. Сдружение Дружество на хора с увреждания "Кураж" – Русе; проект "За да се случат нещата, трябва активно да се включим и ние самите"
 3. Гражданска неформална група – Каспичан; проект "Интегрирани в общността с равни права и отговорности"
 4. Сдружение "Регионална асоциация на училищните психолози и педагози - Бургас"; проект "И нашата дума!"
 5. Сдружение "ГОРД-Раковски", с. Раковски, общ. Разград; проект "Овластяването - неизменна част от социалното включване на ромската общност"
 6. Сдружение "Партньори-Дупница"; проект "Застъпническа кампания за създаване на "Дневен център за деца със специални образователни потребности"
 7. Център за психосоциална подкрепа; проект "Да разкажем една история"
 8. Сдружение "Общество Адаптация" - София; проект "Болнични настоятелства - лобиране за законодателни промени, осигуряващи възможност за участие на структурите на гражданското общество в управлението на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, създавани от държавата"
 9. Сдружение "Майки срещу дрогата", Пловдив; проект "Иницииране на групи на родители на зависими деца и съмишленици в борбата срещу наркотиците по места в страната с цел изграждане на гражданска мрежа от родителски организации. Издаване на книга-сборник с материали от интернет сайта на сдружението"
 10. Фондация "Надежда срещу СПИН", София; проект "Живот с ХИВ - за социална инеграция и равноспоставеност на здравните грижи и лечение"
 11. Младежки клуб "Да бъдем приятели" към фондация "Позитивни умения на личността в социума" "П.У.Л.С."- Перник; проект "Да подкрепим твореца"
 12. Клуб "Отворено общество" - Стара Загора; проект "Подобряване обществения ред и сигурност в Стара Загора чрез превенция на правонарушения, извършвани от ромски младежи"
 13. Фондация "Областен ромски съюз", Бургас; проект "Създаване на доброволчески младежки групи от ромската общност за опазване на обществения ред в районите с преобладаващо ромско население на територията на община Бургас"
 14. Народно читалище "Любен Каравелов", с. Куртово конаре; проект "С общи усилия ще успеем"

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства, деца в риск, възрастни хора, хора с увреждания и др). Конкурсът беше отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", съфинансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

За повече информация:

Живка Белчева
(+3592) 9306664
zhbelcheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us