Програми
Предизвикателства пред новото програмиране
на фондове на ЕС в България

05.04.2011

На 6 април (сряда) от 14 часа ще се състои Национален форум, посветен на въпросите на гражданското участие в предстоящия процес на програмиране на средствата от ЕС и регионално планиране в България. В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от проект за анализ на процесите на планиране и програмиране за периода 2007-2013: "Предизвикателствата пред новото програмиране на фондовете на ЕС в България за периода след 2013 г. на база анализ на опита от периода 2007–2013 г.", както и изводите и препоръките от проведените шест регионални форума по въпросите на гражданското участие в програмирането и регионалното планиране.

Участие ще вземат г-н Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от ЕС, г-жа Деница Николова, Директор на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" на МРРБ, както и представители на редица неправителствени организации.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us