Програми
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ
Програма "Европейски политики и гражданско участие"

Като нова страна-членка на ЕС България споделя редица общи предизвикателства с останалите страни от петото разширяване в ЦИЕ, произтичащи от общата историческа съдба през втората половина на ХХ век, по-ниското икономическо развитие в сравнение със старите страни-членки и по-ниското ниво на интеграция в европейските структури. 8 от 10-те нови страни членки на ЕС все още не са членки на Еврозоната, а България и Румъния все още не са членки и на Шенгенската зона. Съществуват опасения, че в условията на глобална икономическа криза тези различия, както и наследените предубеждения, може да се задълбочат и да доведат до един по-затворен и фрагментиран ЕС, където доминират процесите на ре-национализация на ключови политики.

Същевременно, вече три години след присъединяването, България среща редица специфични предизвикателства, свързани със способността за ефективно противодействие на организираната престъпност и корупцията, липсата на административен капацитет за усвояване на средствата от ЕС и за пълноценно и равноправно участие в процеса на вземане на решения на европейско ниво, както и редица дефицити на функциониращата демокрация, които са предизвикателства и за отвореното общество в страната.

На този фон ролята на Програма "Европейски политики и гражданско участие" е да съдейства за пълноценното интегриране на България в ЕС, както и за укрепването на капацитета българските институции и граждани да прилагат общите европейски политики и да участват в тяхното формиране.

Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по застъпничество и мониторинг върху релевантните институции.

Програмата осъществява дейността си в партньорство с широк кръг неправителствени организации, публични институции и експерти на национално и европейско ниво. Това са министри в релевантните за дейността на програмата министерства; дирекциите по европейските въпроси към министерствата и комисиите в Българския парламент; представители на аналитичните центрове в България, експерти от академичните среди; формираните "фамилии" от неправителствени организации в България и отделни техни членове; офисът на Институт "Отворено общество" в Брюксел; Европейският съвет за външна политика и програма "Изток-Изток: Партньорство отвъд границите"; донорски програми и институции, които са активни в България и имат сходни цели.

Специфичен инструмент на програмата е Инициативата за европейски политики, чрез която Програмата осъществява дейност в новите страни членки от ЦИЕ за постигане на:

  • По-голяма "отвореност" на конкретни съществуващи политики на ЕС (визова политика, политика на трудови пазари, политика на разширяване)
  • По-голяма релевантност на общите политики към специфичните нужди на новите страни-членки (икономически политики, политики на догонващо развитие)
  • По-активно гражданско участие и по-ефективно използване на потенциала на създадения през годините на прехода неправителствен сектор в ЦИЕ в процеса на формиране на европейски политики.

Чрез Инициативата за европейски политики, Програмата установява и развива контакти с изследователски институти и експерти със сходни цели в ЕС и особено в новите страни членки от ЦИЕ, както и в страните, включени в политиката на съседство и Западните Балкани.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us