Програми
УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Цели на проекта

  1. Реализиране на национално представителна извадка за родителското участие в училищното образование, която ще позволи анализ на регионалните разлики и анализ на разликите по тип населено място както следва: София, областни градове, други (малки) градове и села.
  2. Реализиране на усилена извадка от родители на ученици от ромската общност, която ще позволи анализ на разликите между ромите и национално представителната извадка.

Средства за реализирането на проекта

Провеждане на национално представително изследване на 1000 родители с усилена извадка за ромската общност по методология обща за мрежата на институтите "Отворено общество".

Статус на проекта

В процес на реализация.

Резултати

Проектът "Поощряване на образователното включване и качество в Югоизточна Европа" е международен изследователски проект, реализиран в рамките на мрежата от институти "Отворено общество" и финансиран от програмата за подкрепа на образованието на Университета в Любляна. Той е пряко свързан с идентифицираните общи проблеми в 10-те страни от региона:

  • неравенство в образованието – несъответствие между съществуващите публични политики и тяхното прилагане и пренебрегването на различни форми на дискриминация
  • недостатъчно участие на заинтересованите лица (в частност родителите и учениците) в образователните системи и ниско качество на образованието.

Резултатите от изследването са обобщени в доклада "Проучване на родителското участие в училищния живот в България"

Експерти и партньори

Алексей Пампоров – координатор на проекта
Илко Йорданов
Боян Захариев 

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София
CESP Любляна

Лице за контакт

Алексей Пампоров
apamporov@osi.bg

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us