Програми
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Цели на проекта

  1. Изготвяне на оценка на ефективността на мерките за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
  2. Формулиране актуални предложения за публични политики за повишаване конкурентоспособността на българската икономика.
  3. Активизиране на обществения дебат по отношение на конкурентоспособността.
  4. Подобряване информираността на държавната администрация и бизнеса за силните и слабите страни от гл.т. на конкурентоспособността, финансови и други механизми, в т.ч. европейски фондове и програми.

Средства за реализирането на проекта

  • Сравнение между резултатите от трите проучвания за конкурентоспособността на националната икономика (проучване на Световния икономически форум - Global Competitiveness Report; проучване на International Institute for Management Development (IMD) - швейцарски институт със седалище в Лозана – World Competitiveness Yearbook; и проучване, основано на "Националния индекс за конкурентоспособност", разработен от екип на МИЕ и ЦИР);
  • Провеждане на социологическо проучване сред български и чуждестранни компании, което ще обхване предприятия от всички сектори на икономиката и финансови институции.
  • Провеждане на медийна кампания за популяризиране резултатите от проекта
  • Лобиране за приложение на формулираните мерки чрез намиране на адекватни решения за подобряване на бизнес климата и повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес и икономика.
  • Организиране на публично събитие с участие на експерти от различни министерства, НПО, медии за представяне и дискусия на изводите и предложенията за актуални мерки в областта на конкурентоспособността

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

Проектът се осъществява от Центъра за икономическо развитие.

Експерти и партньори

д-р Анелия Дамянова – ръководител на проекта

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us