Програми
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА В ПРОЦЕСА
НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Цели на проекта

 1. Да се поддържат и подобряват нормативните гаранции и условия за ефективното прилагане на технологии за прозрачно управление и въвличане на заинтересованите страни в процеса на формулиране и реализация на политиките на Столична община.
 2. Да се събира, анализира и огласява бюджетна информация и да се следи и оценява актуалното състояние на политиките в областите на управление на столичния бюджет, общинската собственост и общинските търговски дружества.

Средства за реализирането на проекта

 • Пряко наблюдение на дейността на СОС и определени негови комисии;
 • Медиен мониторинг;
 • Събиране, обработване и анализ на документи;
 • Интервюта с представители на местната власт;
 • Консултиране на заинтересовани страни;
 • Разпространение на информация.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Проектът е осъществен от 1.02.2008 до 28.02.2009 година от Институт "Отворено общество" - София и Институт за развитие на публичната среда.

Вследствие на дейностите по застъпничество за осигуряване на по-голяма прозрачност и гражданско участие в практиките на Столична община, са приети следните предложения, които вече са приложени на практика:

 • Отговорите на кмета на Столична община на питанията на съветниците се публикуват в сайта на общината;
 • Създаден е видео архив на заседанията на Столичен общински съвет;
 • Приети са правила за сътрудничество между общината и трети лица (глава 8 от ЗМСМА "Общинско сътрудничество");
 • От 2008 г. Столичният общински съвет започва да публикува брошура с проекто-бюджета и отчета за изпълнението на предходния бюджет по модел на брошурата, изготвена по проекта.

В рамките на проекта е изработена стратегия за поведение на НПО по време на обсъждането на проектите за бюджет и на изпълнението на бюджета .

Изготвен е доклад "Бюджетната политика на Столична община за периода 2004 г. – 2008 г." Докладът, представящ тенденциите в бюджетната политика на Столична община, е предоставен на всички членове на Постоянната комисия по бюджет и финанси към СОС. На 29 април 2009 г. е проведена кръгла маса с участието на граждански структури и медии за публично представяне и обсъждане на доклада.

След предоставяне на консултация по проекта, Постоянната комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското общество към СОС създава Програма "Европейски проекти и развитие на гражданско общество" през април 2009 г.

По проекта е изготвен доклад за управлението на търговските дружества с общинско участие на Столична община и са предоставени серия консултации по въпроси на местните политики, предназначени за граждански структури, местни политически представители и медии.

Експерти и партньори

Антоанета Цонева -– Институт за развитие на публичната среда
Светослав Георгиев – Институт за развитие на публичната среда
Яна Кирилова – Икономически институт на БАН

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us