Програми
ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ (FEASIBILITY STUDIES)

Цели на проекта

 1. Повишаване на капацитета на малките и средни общини в България черз теоретичната и практическа подготовка на експерти, работещи в тях за осъществяване на оценка на приложимостта (feasibility studies) на инвестиционни проекти, с които общините кандидатстват за съфинансиране пред ERDF.
 2. Подобряване на качеството на инвестиционните проекти реализирани от общините и повишаване на успеваемостта при кандидастване с проекти за съфинансиране от Структурните и Кохезионния фонд.
 3. Подготовка и консултиране на местния бизнес за участие в публично-частни партньорства с участващите в проекта общини

Средства за реализирането на проекта

 • Организиране на практически насочени обучения;
 • Споделяне на опит между участниците в обученията;
 • Осигуряване на компютри за провеждане на семинарите;
 • Публикации в пресата.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Проектът с продължителност 12 месеца е осъществен от април 2008 г. до 30.04.2009 година от Институт "Отворено общесто" -София и Ресурсен център по децентрализация. За целите на проекта е използван обучителният модул "Изготвяне на финансов и икономически анализ на общински инфраструктурни проекти", разработен с помощта на полски експерти по проект на LGI / OSI Будапеща. Модулът е редактиран и актуализиран спрямо ОП "Околна среда" и е с доразработени казуси, така че да отговаря на потребностите и спецификата на аудиторията. Предложен е във вариант "Изготвяне на финансов и икономически анализ на общински инфраструктурни проекти по ОП "Околна среда". Програмата е допълнена с две сесии – една по кнокретни теми от ОП "Околна среда" и друга, за представяне на алтернативтни финансови механизми за подкрепа на общински инвестиционни проекти (конкретно ФЛАГ).

От 14 октомври 2008 г. до 24 април 2009 г. са проведени 10 интерактивни обучителни семинара в х-л Рила, гр. София. Участниците са подбрани от общини, които са кандидаствали по проекти по ОП "Околна среда" на МОСВ и от средите на местния консултантски бизнес.

Основни постигнати резултати:

 • Напълно готов и адаптиран към целевата група модул за обучение;
 • Разработени казуси за практическа работа в обучителния курс;
 • Обучени са общински експерти от 56 общини и 4 консултантски организации в подготовката на пред-инвестиционни проучвания и изготвяне на финансови и икономически анализи на инвестиционни проекти;
 • Повишено разбиране сред общините за предимствата на интерактивно обучение в резултат на демонстрирания подход, високо оценен от тях.

Експерти и партньори

Емил Савов – ръководител на проекта
Светла Янкова – координатор на проекта
Калина Тодорова - счетоводител
Пламен Данчев – обучител
Ангел Марков – обучител
Яна Бъчварова – обучител
Дочка Великова - обучител
Глория Атанасова – лектор, МОСВ
Малина Крумова - лектор, МОСВ
Стефан Владков – технически помощник

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us