Програми
РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕРИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА

Цели на проекта

 1. Оценка на напредъка на образователните реформи в България и на ефекта им върху политиките в областта на образованието.
 2. Изготвяне на аналитични доклади с препоръки и предложения за подобрения на процеса на реформиране, които да бъдат дискутирани с всички заинтересовани страни и да дадат основа за по-широка дискусия за напредъка на реформаторския процес.

Средства за реализирането на проекта

 • Сформиране на екипи от местни и международни експерти за изработване на документите за разработване на политики;
 • Организиране на обучителни семинари за консултация на екипите;
 • Провеждане на кабинетно и теренно изследване;
 • Изготвяне на аналитични доклади за разработване на политики за образователна реформа в България;
 • Публикуване и публично представяне и обсъждане на докладите.

Статус на проекта

В процес на реализация. Етап на събиране на данни, проучване и посещения на терен в общини, първа редакция на подготвяните документи.

Резултати

Проектът ще се осъществява през цялата 2009 г. Публикуването и публичното представяне на докладите се предвижда за януари 2010 г.

Основният резултат от проекта ще бъде постигнатият политически диалог върху управление на образованието и финансовата реформа чрез представяне на независима оценка на реформаторския процес. Ще бъде стимулиран дебатът за ефективност, ефикасност и повишаване на качеството на образованието сред основните заинтересовани страни.

Ще бъдат изготвени документи за разработване на политики на следните теми:

 1. Формули за разпределение на средствата за финансиране на училищното образование
 2. Оптимизация на училищната мрежа
 3. Бюджетен процес
 4. Делегирани бюджети в образованието
 5. Правомощия и отговорности на училищните директори

Експерти и партньори

Петя Кабакчиева, Ирина Файон, Боян Захариев – редакторски екип
Пламен Данчев – Координатор на проекта
Яна Кирилова – експерт
Надка Колева – експерт
Розалина Русенова – експерт
Стефан Иванов – експерт
Румен Рачев – експерт
Ян Херчински – консултант
Миколай Хербст – консултант

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София
Инициатива за местно самоуправление и реформа на публичните услуги на Институт "Отворено oбщество" – Будапеща

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us