Програми
"СОЛИДАРНОСТТА В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА - ПРЕОТКРИВАНЕ И ДОПРИНАСЯНЕ"

Проект от "План Д" на Европейската комисия за демокрация, диалог и дебат

Целта на проекта е насърчаване на гражданското участие в дебати по общоевропейски въпроси през призмата на националния контекст чрез:

 • повишаване на информираността и съпричастността на гражданите по определени общоевропейски теми и
 • осигуряване на обратна връзка за съобразяване на политиките и работата на националните и наднационалните публични институции с мнението на гражданите.

Средства за реализирането на проекта

За постигането на целите на проекта се използват разнообразни и взаимно допълващи се способи за достигане до вниманието и ангажиране на участието на българските граждани – интерактивни дискусии, телевизионни предавания и интернет анкети и форуми.

В рамките на общата тема "Солидарност" до месец август 2008 година ще бъдат проведени пет тематични дискусии по места по следните под-теми:

 • Социален модел и/или бърз икономически растеж;
 • Опазване на околната среда и/или заетост;
 • Междукултурен диалог – единни в многообразието;
 • Сближаване и развитие на селските райони – възможности и реалност;
 • Пазар на труда в ЕС и ефекти върху трудовия пазар в България – възможности и предизвикателства.

Конкретна информация за времето и мястото на провеждане, както и за дневния ред на дискусиите може да бъде намерена на интернет страницата на проекта: http://eusolidarity.osi.bg, където са налични и пълен аудио и видео запис на проведените дискусиите. Преди всяка среща се провежда и он-лайн анкета по предстоящата тема с цел предварителна ориентация по дискутираните въпроси. Форумът предоставя възможност за споделяне на мнения, задаване на въпроси и пряко гражданско участие в провеждането на дискусиите.

За максимална интерактивност и атрактивност на провежданите дебати, и за гарантиране на информирано участие, всяка дискусия включва представянето и защитата на всички възможни противоположни тези, представени от специализирани експерти по обсъжданите въпроси.

Всеки дебат е следван от телевизионно предаване, което надгражда проведената дискусия чрез средствата на телевизионната медия.

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

 • повишена информираността на българските граждани по въпросите, свързани със Солидарността, като основен принцип политиката на ЕС;
 • увеличена съпричастността към националните и на ЕС политики в рамките на дискутираните под-теми;
 • повишено разбиране за това "как работи ЕС" и каква е ролята на националните институции и гражданите в работата му;
 • формиране на реалистични очаквания по отношение на ЕС в сферата на социалната и регионална политика, опазване на околната среда и пазара на труда;
 • осигурена обратна връзка на националните институции по отношение на обществените настроения и "проблемни зони";
 • идентифициране на начините по които да се търси обществена подкрепа за политиките на ЕС в социалната сфера, развитие на селските райони и в сферата на опазване на околната среда;

Експерти и Партньори

 • Център за радио- и телевизионно обучение "ПроМедиа", http://btcpromedia.org/
 • Ася Кавръкова, Институт "Отворено общество" - София
 • Марин Лесенски, Институт "Отворено общество" - София
 • Елица Маркова, Институт "Отворено общество" - София
 • Боян Захариев, Институт "Отворено общество" - София
 • Георги Ангелов, Институт "Отворено общество" - София
 • Петко Георгиев, Център за радио- и телевизионно обучение "ПроМедиа"
 • Юлиана Тончева, Център за радио- и телевизионно обучение "ПроМедиа"
 • Георги Богданов, Институт по социални дейности и практики
 • Лъчезар Богданов, Изследователска и консултантска група "Industry Watch"

Финансиране

 • Европейски съюз
 • Институт "Отворено общество" – Европа
 • Център за радио- и телевизионно обучение "ПроМедиа"

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osi.bg

Живка Белчева
zhbelcheva@osi.bg

http://eusolidarity.osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us