Програми
ЗДРАВЕН СТАТУС НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Цели на проекта

Разработване на пилотна методика за събиране на информация за здравния статус на ромите с оглед ефективното изпълнение на националните политики за подобряване на здравния статус на ромите.

Средства за реализирането на проекта

  • Разработване на пилотна методика за събиране на информация за здравния статус на ромите
  • Пилотно тестване на методиката, съвместно с РИОКОЗ и местните здравни институции, общопрактикуващи лекари, здравни медиатори, общинска администрация и НПО.
  • Усъвършенстване на методиката и застъпнически действия за прилагането й на национално ниво – съвместно с МЗ, Националния център за здравна информация, НПО, експерти, здравни медиатори, общопрактикуващи лекари и т.н.;
  • Оценка на нуждите, която да установи достъпа и качеството на предоставяните здравни услуги в региони, където живее компактно ромско население.

Статус на проекта

В процес на реализиране.

Развитие на проекта

През 2007 година проектът се реализира на територията на цялата страна.

Създадена е работна група с участието на основните заинтересовани страни – Институт "Отворено общество", Министерство на здравеопазването, Националната здравно-осигурителна каса, Националния център за здравна информация и Националния статистически институт.

До този момент експертите по проекта осъществиха национално-представително проучване на зони с преобладаващо ромско население, като за първи път изследователският екип разработи и приложи метода на географската извадка.

Осъществени бяха фокус-групи с медицински лица и здравни медиатори, обслужващи зони с преобладаващо ромско население и бяха проведени индивидуални дълбочинни интервюта с представители на ромски НПО, областни и общински администрации и медицински специалисти.

Данните от количественото и качественото проучване са в процес на обработка. Предстои публикуване на обстоен аналитичен доклад за здравния статус на ромите.
Опитът по проекта е представен на национална конференция на областни и общински експерти по етническите и демографските въпроси.

Резултати

Разработена и пилотирана методика за набиране на данни.
Изградена база данни за обективния и субективния здравен статус на намалението в зони с преобладаващо ромско население.
Осигурена база данни за бенчмаркинг между обективния здравен статус на контролна група за страната и основната целева група по проекта.
Повишен капацитет на експертите в публичната администрация за приложение на методиката по проекта.
В процес на подготовка е цялостен аналитичен доклад.

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Експерти

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Илко Йорданов
i.jordanov@osf.bg

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us