Програми
ОВЛАСТЯВАНЕ НА БЕЗВЛАСТНИТЕ

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на групи от населението в неравностойно положение (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) чрез повишаване на социалната солидарност.

Подцели:

 • да даде възможност на уязвими групи в неравностойно положение (уязвими групи) да поставят на дневен ред проблемите си и да се застъпят за тях;
 • да възстанови връзките между уязвимите групи и гражданските организации, които са активни в съответната област;
 • да повиши капацитета на уязвимите групи за застъпничество (без значение дали се застъпват за своите нужди от свое име или са упълномощили граждански организации за това);
 • да подпомогне развитието на политики, които да допринесат за социалното и икономическо приобщаване на групите в неравностойно положение.

Средства за реализирането на проекта

На национално ниво целите на проекта се реализират чрез финансиране на застъпнически кампании на фамилиите от неправителствени организации , насочени към подобряване на средата и повишаване на социалната солидарност.

На местно ниво проектът се реализира чрез финансиране и оказване на консултативно-методическа помощ на организации с нестопанска цел или на неформални граждански групи на хора в неравностойно положение. Конкурс за безвъзмездно предоставяне на средства бе обявен през май 2007 година. Общият брой на постъпилите проекти беше 112 След оценка на проектите от експертни екипи и след провеждане на посещения по места и срещи с представители на групите в неравностойно положение финансово са подкрепени 17 проекта .

Статус на проекта

Приключил 

Развитие на проекта

През месец март 2008 година ще бъде обявен втори конкурс за безвъзмездно предоставяне на средства на организации с нестопанска цел и на неформални граждански групи на хора в неравностойно положение.

През месец юни 2008 и през месец март 2009 година ще се проведат срещи на финансово подкрепените в рамките на двата конкурса организации, които ще представят постигнатите от тях резултати при изпълнението на проектите. Целта на срещите е да се оцени ефектът от реализираните инициативи на ниво "общност" и на ниво "политики".

Резултати

Финансово подкрепени 17 проекта на организации с нестопанска цел и на неформални граждански групи на хора в неравностойно положение

Експерти

 • Ася Кавръкова, Институт "Отворено общество" - София
 • Димитър Димитров, Институт "Отворено общество" - София
 • Елица Маркова, Институт "Отворено общество" - София
 • Мария Методиева, Институт "Отворено общество" - София
 • Илко Йорданов, Институт "Отворено общество" - София
 • Десислава Сиракова, Институт "Отворено общество" - София
 • Живка Белчева, Институт "Отворено общество" - София
 • Елена Гюрова, Дирекция "Етнически и демографски въпрос", Министерски съвет
 • Миряна Маламин, Фондация "Работилница за граждански инициативи"
 • Надя Шабани, Български център за нестопанско право
 • Мила Боянова, Български център за нестопанско право

Финансиране

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа - www.ceetrust.org
Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Живка Белчева
zhbelcheva@osf.bg

Свързани с проекта новини:

Конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение

Рекорден брой проекти по конкурс "Овластяване на безвластните"

Приключи първоначалната селекция на проекти по конкурс "Овластяване на безвластните"

Одобрени проекти по конкурс "Овластяване на безвластните"

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us