Програми
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

Цели на проекта

Дистанционното (он-лайн) обучение на държавната администрация цели повишаване на капацитета й за усвояване на европейските предприсъединителни финансови инструменти (ФАР, ИСПА и САПАРД) и на структурните фондове и Кохезионния фонд след присъединяването на страната към ЕС по ефективен и устойчив начин.

Средства за реализирането на проекта

 • Разработване на методика за провеждане на обучението;
 • Разработване на 15 обучителни модула (5 задължителни и 10 избираеми) - http://aoe.government.bg/methodology.php?pID=6 ;
 • Разработване на Интернет платформа за он-лайн обучение на държавни служители - http://aoe.government.bg/
 • Управление на едногодишен процес на дистанционно обучение на повече от 100 обучаеми

Статус на проекта

Приключил (октомври 2004 – октомври 2005)

Резултати

 • Проведено едногодишно он-лайн обучение на над 100 служители в държавната и областната администрация, имащи пряко отношение към тематиката на обучението;
 • Издадени над 70 сертификати на успешно приключилите курса на обучение (служители от 10 министерства и от 10 областни администрации);
 • Изграден капацитет на всеки един от завършилите обучението да разработва и реализира успешно проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти като ФАР, ИСПА, САПАРД, Кохезионния и структурните фондове.

Развитие на проекта

Проектът за дистанционно обучение надгражда успешните резултати от следните няколко обучителни проекта:

 • През 2002 програма "Европейски политики и гражданско участие" на Институт "Отворено общество" - София инициира, организира и осъществи проект за обучение, насочен към повишаване капацитета на държавната администрация с цел оптимизиране усвояването на предприсъединителните финансови инструменти (ФАР, ИСПА и САПАРД) в процеса на преговори за присъединяване на България към ЕС. Проведени бяха два петдневни специализирани обучителни курса за администрацията в пет министерства. Обучителната програма беше разработена на базата на проведена оценка на нуждите в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и горите, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на околната среда и водите. Обучени бяха 47 държавни служители от посочените ведомства, които получиха сертификати, издадени съвместно от Институт "Отворено общество" - София и Нов български университет - Център за продължаващо обучение. Отпечатано бе ръководство, което съдържа информация за основните тематични модули на обучението и има практическа насоченост на помагало за държавната администрация. Проведеното обучение бе оценено от участниците като изключително успешно - навременно, професионално и практически ориентирано.
 • По искане на Столична голяма община програмата осъществи през април 2003 пилотен обучителен проект на същата тема за 25 общински служители.
 • През юли 2003 се проведе и обучение, насочено към нестопански организации на тема: "Предприсъединителни финансови инструменти и хоризонтални програми на ЕС". Програмата на обучението бе адаптирана към интересите на гражданските организации и на участниците бе представена обзорна и практическа информация за историята и видовете програми, координацията и ролята на институциите в управлението на национално и регионално ниво, опита на страната по предприсъединителните финансови инструменти, стратегия за участие на България в структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и др. Акцент бе поставен върху ролята и възможностите на неправителствени организации за участие и партньорство по програми на ЕС. Обучени бяха 25 представители на мрежата "Отворено общество" в България, които получиха сертификати, издадени съвместно от Институт "Отворено общество" - София и Нов български университет - Център за продължаващо обучение.

Експерти

 • Арх. Белин Моллов
 • Даниела Малхасян
 • Десислава Рачева
 • Диляна Микова
 • Евгения Ковачева
 • Елиза Стефанова
 • Д-р Камелия Стефанова
 • Д-р Кирил Величков
 • Лиляна Павлова
 • Доц. д-р Магдалена Иванова
 • Д-р Мирослава Георгиева
 • Пенчо Михнев
 • Пламен Немчев
 • Силвия Инджова
 • Станка Делчева
 • Юлиана Николова
 • Д-р Явор Стоянов

Партньори

 • Комисия за координация на работата по борба с корупцията
 • Институт по публична администрация и европейска интеграция
 • Център по технологии на информационното общество (ЦТИО) и Катедра "Информационни Технологии" на ФМИ

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Живка Белчева
zhbelcheva@osf.bg

Людмил Стефанов
lee@osf.bg
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us