Програми
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ФАР ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ

Цели на проекта

Предоставяне на консултантско-методическа помощ по осъществяване на 11 българо-турски трансгранични проекти и извършване на мониторинг на реализацията им.

Средства за реализирането на проекта

 • Разработване на стандарти за изпълнение и наблюдение на проектите;
 • Изготвяне на ръководство за изпълнение на финансираните проекти и провеждане на обучения, съобразени с нуждите на изпълнителите на проекти;
 • Предоставяне на текущи консултации на изпълнителите на проекти;
 • Осъществяване на PR дейности с цел постигане на максимална публичност и прозрачност на дейностите и постигнатите резултати;
 • Създаване на специализиран Интернет портал (http://cbc.osf.bg/) с цел улесняване на комуникацията между изпълнителите на проекти, "Изпълнителна агенция -Програма ФАР" към МРРБ и техническата помощ по проекта;
 • Осъществяване на посещения по места и изготвяне на мониторингови доклади с препоръки към изпълнителите на проекти и към "Изпълнителна агенция -Програма ФАР" към МРРБ;
 • Организиране на Българо-турска среща за трансгранично сътрудничество с цел обмен на натрупания опит и извлечените поуки на организациите, осъществили проекти е рамките на Съвместен фонд за малки проекти и набелязване на области за бъдещето сътрудничество.

Статус на проекта

Приключил (декември 2005 – ноември 2006 )

Резултати

Успешно приключване на първaта грантова схема за финансиране на трансгранични проекти между България и Турция

Експерти и партньори

 • Ася Кавръкова
 • Боян Захариев
 • Томислав Дончев
 • Велико Шербанов
 • Живка Белчева

Партньори

CMC България ООД

Финансиране

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България-Турция, Съвместен фонд за малки проекти, BG 2003/005-632.02.02

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Живка Белчева
zhbelcheva@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us