Програми
ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС - РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Цели на проекта

Изследването има за цел да очертае потенциални рискове и положителни практики за България като новоприсъединила се държава към ЕС на базата на анализ на основните предизвикателства, пред които са изправени новите държави членки през първите години след присъединяването към ЕС.

Средства за реализирането на проекта

Tематични области:

 • Икономическа сфера;
 • Състояние на обществото;
 • Правосъдие и вътрешен ред;
 • Социална сфера;
 • Усвояване на Европейските фондове.

Методология на изследването по тематични области:

 • Определяне на показатели и идентифициране на тенденции в основните подтеми на изследване;
 • Проблемно – ориентиран подход спрямо избора на държави членки за анализ и оценка на развитието им преди и след присъединяването към ЕС;
 • Съ-относимост към българския контекст и рискове за България - препоръки за преодоляване на рисковете.

Статус на проекта

Приключил (ноември 2006 - май 2007) 

Резултати 

Разработките на експертните екипи станаха основа на публикация в седмичника "Капитал", който представи докладите в рубриката си "Тема на броя." Цялото изследване беше публикувано и в Политики - месечно електронно издание на Институт "Отворено общество" - София.

Експерти и Партньори

Икономическа сфера

 • Георги Ангелов
 • Лъчезар Богданов
 • Калин Димитров Христов

Състояние на обществото

 • Райна Карчева

Правосъдие и вътрешен ред

 • Иванка Иванова

Социална сфера

 • Боян Захариев
 • Нели Петрова
 • Мария Харизанова

Усвояване на ЕС фондовете - измерване степента на въздействие върху инфраструктура, икономика и социална сфера.

 • Томислав Дончев
 • Драгомира Белчева
 • Петя Брайнова
 • Гергана Манева
 • Елица Маркова
 • Женя Динкова 

Финансиране

Институт "Отворено общество" – Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Звезда Ванкова
z.vankova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us