Програми
МОНИТОРИНГ НА РЕФОРМАТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Цели на проекта

  • Да се разработи система от показатели за оценка на резултатите от реформата;
  • Да се извърши изследване на сегашното разпределение на правомощията за предоставяне на публични услуги и на финансовите ресурси между равнищата на териториално управление, което да стане база за сравнение на напредъка в реформата през следващите 4 години;
  • Да се представи обективна информация на обществото за реформата към децентрализация на публичния сектор.

Средства за реализирането на проекта

  • Разработване на система от показатели и провеждане на проучване;
  • Анализ и оценка на равнището на административната форма на децентрализация (разпределението на управленските правомощия между институциите);
    финансовата децентрализация (разпределението на финансовите ресурси и правомощията за използването им) и политическата децентрализация.

Статус на проекта

В процес на изпълнение

Резултати

  • Разработена система от показатели и методика за оценка на равнището и промените на в отношенията между публичните институции;
  • Годишен доклад, в който се анализира и оценява равнището на децентрализацията, като се използва горната система от показатели.

Експерти и Партньори

Стефан Иванов
Клуб Икономика 2000
office@club2000.org

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us