Програми
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Цели на проекта

Разработка и пилотна проверка на подход за внедряване на управление чрез организационно съвършенство ("Ангажираност към съвършенство") в условията на две български общини

Средства за реализирането на проекта

 • Създаване на организация в общината за реализиране на проекта;
 • Осигуряване на активно и осъзнато участие в обучението на всички лица, свързани с изпълнение на проекта;
 • Подбор на компетентен ръководител на проекта и членове на екипа;
 • Комуникиране и при необходимост разясняване на идеите и концепциите на Организационно съвършенство сред служителите на организацията;
 • Извършване на самооценката, идентифициране на силните страни и областите за подобрения, както и на приоритета на отделните задачи;
 • Разработване, разгръщане и комуникиране на план за действие;
 • Ангажираност към реализирането на непрекъснати подобрения.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

 • По-добро разбиране на концепциите за съвременното управление и по-ясна визия за развитие към повишаване на административния капацитет и качеството на услугите;
 • Постигане на ангажираност на персонала към идентифициране на силните страни и областите за подобряване и нововъведенията в управлението, чрез уеднаквяване на езика и понятията и повишаване на управленската култура в цялата организация;
 • Развитие на комуникационните канали и подобряване на комуникацията в общината;
 • Открояване на ключовите процеси в работата на общината и формиране на по-ясна представа за това, какво се прави, какво не трябва да се прави, как трябва да се прави и какво трябва да се постигне;
 • Определяне на приоритетите за развитие на общината и нейното управление на база на обективен, систематичен анализ и оценка на факти;
 • Разработване на план за действие и осъществяване на промени към по-висока ефективност;
 • Първи стъпки към формиране на нова организационна култура, ориентирана към очароване на клиента и останалите заинтересовани страни от работата на общината.

Експерти и партньори

Доц. Юрий Алкалай
yalkalay@yahoo.com

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us