Програми
ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕГО

Цели на проекта

Да се извърши оценка на процедурите по съставянето и разходването на държавния бюджет и бюджетните излишъци и да се изготвят препоръки за увеличаване прозрачността и ефективността на бюджетния процес.

Средства за реализирането на проекта

1. Експертно изследване на бюджетния процес

  • анализ на правната рамка
  • анализ на практиките за последните 3 години

2. Открояване на силни и слаби страни, заплахи и възможности (SWOT анализ)

3. Фокус група с представители на изпълнителната власт (МФ, едно министерство, АИАП, Сметна палата, депутат)

4. Формиране на препоръки

  • за законови изменения
  • за подобряване на институционалната координация в процеса

5. Конференция за представяне резултатите от разработката и препоръките относно бюджетния процес сред заинтересовани лица и институции

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Обобщен Доклад за оценка на бюджетния процес в Република България

Експерти и Партньори

Георги Ангелов
george@osf.bg

Лъчезар Богданов
bogdanow@iwatchbulgaria.com

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Десислава Сиракова 
dsirakova@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us