Програми
РОЛЯТА НА ОБЩИНИТЕ В ПРОЦЕСА НА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМИ НА ЕС

 

Цели на проекта

Повишаване на капацитета на общините за усвояване на средства по предприсъединителните програми и структурните фондове на ЕС.

Средства за реализирането на проекта

Поредица от двудневни интерактивни обучения, организирани на модулен принцип в 20 пилотни общини. Обученията са насочени към хората, пряко ангажирани с разработването на проекти и стратегически и планови документи на общинско равнище.

Статус на проекта

Приключил

Развитие на проекта

20 пилотни общини, израни след конкурс. Обучителната програма е в процес на реализация.

Резултати

40 представители на общинската администрация преминават обучение.

Експерти и партньори

Гергана Манева
gpm_2006@abv.bg

Таня Венкова
tvenkova@oscg.info

Деница Кунева
denikouneva@abv.bg

Томислав Дончев
tdonchev@osf.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София 

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us