Програми
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НПО

Цели на проекта

Целта на предвидените обучения е повишаване капацитета на НПО, работещи в социалната сфера, както и насърчаване сътрудничеството между местни власти и непаравителствени организации.

Темата на семинарите ще бъде свързана с възможностите за организиране на конкурси за възлагане на социални услуги на неправителствени организации (НПО). Ще бъдат разгледани в детайли начините за организиране на такива конкурси, възможностите за кандидатстване, начините за финансиране на социални услуги (включително и възможностите за общините да набират допълнителни средства). Отделно ще бъдат представени и възможностите на Европейският социален фонд, до който България ще има достъп след присъединяването си към ЕС. Една от целите, освен запознаване с конкретните механизми, ще бъде да се покаже важността от развиване на капацитета на социалните НПО, като партньори на държавата в усвояване на фондовете на ЕС.

Семинарите са за представители на общинските социални дирекции, общински съветници, представители на регионалните клонове на Агенцията за социално подпомагане, местни социални НПО. Целта е да се обменят опит и идеи и да се насърчи сътрудничеството между местните власти и НПО.

Средства за реализирането на проекта

  • Обучителни семинари
  • Работни срещи
  • Консултации

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

Проектът предвижда организирането на семинари в 8 общини - Варна, Бургас, Ловеч, Русе, Плевен, Благоевград, Пловдив и Смолян.

Партньор при организирането на семинарите са местните членове на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
Резултати

Срок на проекта: 1 януари – 31 декември 2006.

Експерти и Партньори

Български център за нестопанско право
Българска асоциация за лица с интелктуални затруднения
Мариета Димитрова
Атанас Славов
Стефан Иванов

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София
Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

Любен Панов
luben@bcnl.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us