Програми
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Цели на проекта

Разясняване на здравната стратегия на местно ниво и обучение на представители на местните институции за работа в мултиетническа среда; запознаване с дейността на медиаторите; търсенене на възможности за назначаване на медиатори; представ.яне на успешни практики. При заявено желания от страна на общините, екипът ще подпомага разработването на локални програми и планове за подобряване здравното състояние на ромите.

Дейностите ще се реализират в 7 общини. Семинарите са двудневни. Първият ден е предначен за представители на ключови местни институции на високо ниво: община, РЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ, училища, медицински центрове, Бюро по труда. Вторият ден се предвижда обучение на общински служители за работа в екип, в мултиетническа среда и др.

Лобиране за утвърждаване длъжността на здравния медиатор като координираща фигура между здравните институции и малцинствените групи и общности назначаване на обучените здравни медиатори на работа

Средства за реализирането на проекта

  • Разработване на обучителна програма
  • Организиране и провеждане на 7 двудневни работни срещи в 7 общини
  • Организиране на среща с представители на МТСП, Агенция по заетостта, МЗ, НЗОК, НСЕДВ, местна власт за утвърждаване на длъжността на здравния медиатор.

Статус на проекта

В процес на реализация

Резултати

Експерти и Партньори

Фондация Здравни проблеми на малцинствата
Доц. Ивайло Търнев
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

 


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us