Програми
СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Цели на проекта

Настоящият проект е четвърти етап от реализацията на мащабен проект за създаване на система за мониторинг на средните училища.

В своята същност проектът цели да се изработи система от показатели за провеждането на рейтинг на държавните и общинските училища (горен курс), което се разглежда преди всичко като инструмент за контрол на гражданското общество върху качеството на образователните услуги.

Цели на четвъртия етап е да се апробира изготвената скала от индикатори за подобряване на училището. Да се направи апробация на договаряне между училището и родителската общност за критериите за оценка качеството на образователната услуга и да се проведе ІІ-ри етап на мониторинга на випуск 2006.

Статус на проекта

Приключил

Развитие на проекта

В своите предишни фази проектът успя да създаде група от 25 индикатори, по които всяко училище може да измерва своето място в една класация. Този сбор от индикатори ще се предостави на всяко училище, така че то само да определя, по кои от индикаторите ще търси промяна, за да подобри качеството на предлаганото от него образование. Индикаторите са съставени от на базата на обективни данни събирани от 778 училища чрез анкетни карти.

Резултати

  • Определена бе информативността на всеки от индексите и индивидуалната диагностична тежест на категориите му. В резултат на това бе получен списък от показатели за класиране на училищата;
  • Открити бяха 6 сценария за реализиране на постижения на училищата над средното. Те обхващат 76% от вариантите за набиране реализирането на високи постижения. Останалите 24% се дължат на рядко срещани комбинации от показатели т.е. не може да се проследи модел или зависимост.
  • При четири от тези 6 сценария се наблюдава значима разлика в използването им според рейтинга на училището (под средното, средни и над средни постижения).
  • Изготвен бе списък със средните ( типичните ) резултати за трите групи училища според рейтинга за 2005 година. Към него е приложено описание на детайлна процедура (алгоритъм) за работа с него.

Експерти и Партньори

Проектът ще се реализира от експертен екип от социолози и образователни експерти

Сашко Арабаджиев
sashko_aa@abv.bg

Венци Панчев
vpanchev@abv.bg

Финансиране

Институт "Отворено Общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osg.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us