Програми
МОНИТОРИНГ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Цели на проекта

Проектът е насочен към извършването на независим мониторинг на ефективността на част от извънредната целева инвестиция от 130 млн. лева, отделена в държавния бюджет за 2005 и реализирана чрез национални програми. Мониторингът обхваща следните програми: "Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст", "Национална програма за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища" и "Национална програма за енергийна ефективност на училищата".

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ на документи на държавни институции, свързани с изпълнението на програмите; изготвяне на методология;
  • Анализ на ефикасността и ефективността на предвидените инвестиции;
  • Провеждане на теренна работа на основата на изследване на 8 случая (case study) в общини, които са типични: голям процент отпадащи ученици, и в които се осъществяват и трите програми;
  • Работа с училищната мрежа – информация за успешни практики, свързани с изпълнението на програмите социологическо изследване сред учениците и техните родители;
  • Доклади с резултатите от анализите; основни изводи и препоръки.

Статус на проекта 

Приключил

Резултати

Обобщени резултати от мониторинга
Пълно изследванена Института по социология към БАН

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Експерти

Васил Киров
vassil.kirov@sociology.bas.bg

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

 


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us