Програми
СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА

Цели на проекта

Първа фаза – разработване на стратегия

Българската образователна система и в частност средното образование в България остро се нуждаят от система за външно оценяване на постиженията на учениците както в края на всеки етап и образователна степен, така и при завършване на средното образование. С една такава система ще се преодолее субективизмът в оценката на индивидуалните постижения на учениците. Ще се създадат условия за реална оценка на степента на постигане от учениците на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС), както и на възможностите за тяхната корекция. Такава система ще осигури на учениците справедлива оценка на постигнатите от тях резултати в процеса на обучението им в българското училище. От друга страна, ще осигури на образователната администрация на всички равнища достоверна информация за съответствието между реалните знания и умения на българските ученици и определените в ДОИ за УС знания и умения, които те трябва да са придобили след завършването на определен етап или образователна степен.

Разработеният проект дава възможност на Министерството на образованието и науката да осъществи оценяване на приложимостта на ДОИ за УС, като предлага то да стане от външна независима организация. В този смисъл това е научно-изследователски проект, който няма за цел да оцени конкретни ученици, паралелки или училища, а да представи обща картина за състоянието в страната по отношение на постижимостта на ДОИ за УС за следните две групи ученици:

  • Учениците в края на началния етап (ІV клас);
  • Учениците в края на основната образователна степен (VІІІ клас).

Втора фаза - апробация на разработената стратегия

Средства за реализирането на проекта

Статус на проекта 

Приключил

Финансиране

Иститут "Отворено общество" - София

Експерти

Васил Киров
vassil.kirov@sociology.bas.bg

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osg.bg

 


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us