Програми
СЪДЪРЖАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Цели на проекта

Целта на проекта е на основата на анализ на подкрепените от Институт "Отворено общество" - София образователни проекти да бъдат откроени онези образователни практики в средното и във висшето образование, които са показали значим ефект върху съответните целеви групи и устойчивост на постигнатите резултати.

Анализът ще предложи на Институт "Отворено общество" - София съдържателни критерии за оценка на собствената си политика в областта на средното и висшето образование.

Средства за реализирането на проекта

  • Изработване на Карта за описание на проект във всяка една от тематичните групи, включваща: описание на конкурса, на проектната документация при кандидатстване, на съдържателните отчети, на теренната оценка;
  • Аналитична обработка на документацията на финансираните проекти по тематични групи;
  • Теренно изследване на въздействието върху целевите групи, на ефектите върху образователната система и на устойчивостта на съответната практика;
  • Изработване на методология за оценка на ефективността и качеството на образователни проекти - на основата на анализа на документацията и на анализа на резултатите от теренното изследване;
  • Създаване на база данни за "добри практики" в сферата на образованието.

Статус на проекта 

Приключил

Развитие на проекта

Към момента текат теренните изследвания и обработка на материалите от тях. Всяко теренно проучване се провежда поне от двама члена на екипа.Предстои да се направят анализите на резултатите от работата на терен и изработване на методология за оценка на ефективността и качеството на образователни проекти.

Резултати

След приключване на проекта ще бъде изработена Стратегия на бъдещата дейност на Институт "Отворено общество" - София в областта на образованието, с акцент върху онези образователни практики, които са доказали своето качество, дългосрочен ефект и устойчивост.

Експерти и Партньори

проф. Майя Димитрова Грекова - ръководител на проекта
Снежана Борисова Попова
Светла Йовчева Колева
Финансиране

Институт "Отворено Общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osg.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us