Програми
СЪСТОЯНИЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ I: Националната политика за интеграция

Цели на проекта

  • Оценка моментното състояние на ромската политика в България.
  • Очертаване на конкретни насоки за последващи политики и мерки.
  • Разработване на технологични модели за осъществяване на ефективна ромска политика в България.

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ на съответствието между настоящата политика и обществените потребности и институционалните приоритети
  • Анализ на съответствието между целите на ромската политика и резултатите и ползите, които тя произвежда
  • Анализ на ефективността на политиката от гледна точка на цената за постигане на ползата от нея.

Статус на проекта

Приключил през 2005 година

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Продукт

Доклад/оценка

Основни изводи от доклада:

  • Ромската политика има големи цели, но не предвижда достатъчно средства за реализацията им - няма преки разходи за ромите или ако има, те са крайно малки (финансира се изключително чрез предприсъединителни фондове); прякото участие на публичните бюджети е минимално
  • Смесването на социални и етнически характеристики, което се наблюдава във всички документи и програми също е сериозно противоречие, водещо до объркване на концепциите, когато се правят политики за ромите.
  • Ромската политика се осъществява преди всичко чрез посредници – представители на гражданското общество. Ромската политика започва и върви като споразумение между НПО и институциите. Това поражда въпроси за представителството на ромите, за капацитета на организациите и експертите в тях.

Експерти и партньори

Доц. Д-р Татяна Томова-Брайкова

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us