Програми
СТРАТЕГИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Цели на проекта

Проектът "Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България" е двугодишен (2005-2006) и се осъществява в България от консорциум от неправителствени организации с водещ партньор Институт "Отворено общество" – София. Проектът цели укрепване на капацитета на неправителствения сектор в България за по-ефективно участие в процеса на вземане на решения и застъпничество за оказване на влияние върху формирането на обществени политики на централно и местно ниво.

Средства за реализирането на проекта

На национално ниво целите на проекта се реализират чрез подпомагане на процеса на консолидация на неправителствения сектор на тематичен принцип. Така през периода 2005 и 2006 година бяха създадени шест "фамилии"/мрежи от неправителствени организации в областите "Човешки права", "Социална политика", "Регионално и местно развитие", "Опазване на околната среда" и "Медии" и "Култура и изкуство".

Организациите, членуващи във фамилиите идентифицираха приоритетни области за съвместно действие с цел ефективно влияние и участие във формирането на обществени политики и през 2006 г. реализират седем застъпнически кампании в ключови за съответните тематични области сфери.

Фамилиите за отворени за включване на нови организации с регионално/местно географско покритие или допълващи сфери на експертиза за съответната тематична област. Критериите за приемането на нови организации се разработени и приети от самите фамилии.

Подробна информация за структурата, състава и дейностите на фамилиите може да намерите на http://www.open-bg.net/

На местно ниво проектът се реализира чрез финансиране и оказване на консултативно методическа помощ на местни или регионални неправителствени организации или граждански групи, които осъществяват застъпнически кампании за промяна или въздействие върху местни/регионални политики. През 2006 година бяха финансирани 31 застъпнически проекта в сферите "социална политика", "опазване на околната среда", "местно и регионално развитие" и "защита на човешките права". Бяха проведени два тридневни обучителни семинара по застъпничество, в които участваха представители на организациите, осъществяващи мести/регионални застъпнически кампании и членове на фамилиите от НПО.

Методически дейността по проекта се подпомага от следните две изследвания:

Европейският и американският опит в изграждането на неправителствени мрежи за представителство на интереси, застъпничество и лобиране.
Изследването има за цел да систематизира наличните модели на представителство на интереси чрез коалиции и мрежи на европейско ниво и в Съединените американски щати, без да претендира за изчерпателност. Изследването разглежда и форматите на представителство на интереси в други сектори като бизнес и трудови интереси, които не само предлагат любопитни модели, но и в голяма степен обясняват логиката на поведение на европейските институции спрямо различните типове интереси и тяхната институционализирана роля в процеса на вземане на решения.

Преглед в движение: Проблеми и възможности за ефективно съвместно действие на неправителствения сектор в България за промяна на политики и практики.

Прегледът е фокусиран основно върху консолидация и застъпничество като ключови понятия както за проекта, така и за сектора с оглед засилване на политическата му ефективност. Прегледът няма амбицията за представителност и пълна всеобхватност, а е по-скоро част от усилието за изграждане на по-систематизирана и съдържателна база данни, възникваща по проекта.

Изследванията са налични на http://www.open-bg.net/

Допълващи инициативи и дейности

Програма "Гражданско общество" на Институт "Отворено общество" – София разработи и финансира проекти, допълващи програмните дейности на "Стратегията за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България". Основната цел на тези инициативи е подобряване имиджа на НПО сектора в България и взаимоотношенията му с публичния, частния сектор и медиите.

Конкретните проекти са както следва:

 • Разработване на комуникационна стратегия на неправителствения сектор в България
 • Разработване на каталог "Кой кой е в българския НПО сектор"
 • Широк консултативен процес за нуждата от Етичен кодекс на НПО сектора

Статус на проекта

Приключил (2005 - 2006)

Експерти и партньори

 • Фондация за реформа в местното самоуправление, http://www.flgr.bg/,
 • Фондация Междуетническа инициатива за човешки права,
 • БлуЛинк Информационна Мрежа http://www.bluelink.net/
 • Мрежата на клубовете "Отворено общество" в България
 • Ася Кавръкова, Институт "Отворено общество" – София,
 • Гинка Капитанова, Изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление,
 • Калина Бозева, Председател на Междуетническа инициатива за човешки права,
 • Милена Бокова, Изпълнителен директор на БлуЛинк Информационна Мрежа,
 • Стоян Николов, представител на мрежата на клубовете "Отворено общество" в България,
 • Любен Панов, Изпълнителен директор на Български център за нестопанско право и
 • Димитър Сотиров, Изпълнителен директор на Българска медийна коалиция;
 • Томислав Дончев
 • Боян Захариев
 • Елена Трифонова – ИРМИ
 • Гергана Василева
 • Димитър Иванов
 • Петко Георгиев – ПроМедиа
 • Цвета Петкова
 • Живка Белчева
 • Мариана Милошева

Финансиране

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа - http://www.ceetrust.org/
Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Живка Белчева
zhbelcheva@osf.bg

 


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us