Програми
ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Цели на проекта

Създаване на механизъм за гражданско наблюдение и контрол върху изпълнението на мерките, чиято реализация е необходима предпоставка за ефективното членство на България в ЕС от 1 януари 2007 година.

Средства за реализирането на проекта

 • Споразумение между институт "Отворено общество" – София и министъра по европейските въпроси Меглена Кунева за гражданско наблюдение на работата на държавната администрация по препоръките на Европейската комисия в критичните области на присъединяването на България към ЕС;
 • Формиране на експертни екипи със задача да следят как българското правителство изпълнява поетите ангажименти;
 • Идентифициране на проблемните области от Доклада на ЕК;
 • Установяване на планираните от правителството действия в отговор на критиките;
 • Отнасяне на конкретните проблеми към съответната идентифицирана група;
 • Събиране на информация за ефекта от предприетите мерки;
 • Обобщаване на информацията в доклади;
 • Публично представяне на резултатите от гражданското наблюдение.

Статус на проекта

Приключил (декември 2005 - септември 2006)

Резултати

Междинен доклад, който оценява напредъка в изпълнението на поетите ангажименти в петте области до 16 януари 2006 г. (вж. резюме от доклада)

Окончателен доклад за напредъка изпълнението на поетите ангажименти в петте области до 15 март 2006 г. (вж. резюме от доклада)

Граждански доклад за готовността на България за пълноправно членство в европейския съюз от 1 януари 2007 г., към 31 август 2006 г. (вж. резюме от доклада)

Експерти и Партньори

 • Ръководител на гражданското наблюдение – Ася Кавръкова, програмен директор, Европейска интеграция и регионална стабилност, Институт "Отворено общество" - София;
 • Координатор на гражданското наблюдение – Звезда Ванкова, програмен координатор, Институт "Отворено общество"- София;
 • По глава 3 "Свободно предоставяне на услуги" - Калин Димитров, управител на INSURANCE.BG;
 • По глава 5 "Дружествено право" - Защита правата на интелектуалната собственост - доц. Нели Огнянова, ръководител катедра "Европеистика", Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • По глава 7 "Земеделие" – проф. д. ик. н. Пламен Мишев, Център за факултативно обучение, УНСС, и ст. н. с. д-р Недка Иванова;
 • По глава 14 “Енергетика” – Лъчезар Богданов, Industry Watch Group
 • По глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" – Белин Моллов, председател на УС на сдружение "Болкан асист", и Славея Христова, изпълнителен директор на сдружение "Болкан асист";
 • По глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи" - Мартин Граматиков, програмен координатор, Правна програма, Институт "Отворено общество" - София; Иванка Иванова, програмен директор, Институт "Отворено общество" – София, Рада Смедовска-Тонева, програмен координатор, Правна програма, Институт "Отворено общество" – София, Диана Ковачева, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници”;
 • По глава 28 “Финансов контрол” – Боян Захариев, програмен директор, програма "Управление и публични политики", Институт "Отворено общество" – София, и Георги Ангелов, старши икономист, Институт "Отворено общество" – София;

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg

Звезда Ванкова
z.vankova@osf.bgProgrammes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us