Програми
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ

"Подготовка на проекти" е специализирано звено в структурата на Институт "Отворено общество" - София с основни функции: Разработване на предложения за проекти (grant schemes & service contracts) за различни източници на публично финансиране - по реда на ЗОП, програма PHARE, CARDS, TACIS, други програми на ЕС, държавни и международни организации; Управлението на проекти/отделни процеси в рамките на изпълнението на одобрени предложения; Предоставянето на услуги (за екипа на Института и външни субекти): обучение, консултации, изследвания и анализи, планиране.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us