Програми
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Програми за обучение с пълни или частични стипендии в партниращи университети

 • Университети в САЩ (Undergraduate Exchange Program). Едногодишна програма за обучение в университети в САЩ за студенти в България, завършващи втори курс на бакалавърска програма. http://www.soros.org/initiatives/scholarship
 • Университети във Великобритания (UK Scholarships/OSI/FCO Chevening Scholarships). Програми за магистърска степен в Оксфордския университет, Университета в Йорк, Манчестърския университет, Университета "Уорик" в Ковънтри и Лондонския университет - Факултет по славистика и източноевропейски изследвания. Провеждат се отделни конкурси с различни условия. http://www.soros.org/initiatives/scholarship

Централноевропейски университет (ЦЕУ), Будапеща

 • Конкурси за обучение в магистърски, помощни докторски и докторски програми. http://www.ceu.hu
 • Конкурси на училището по бизнес (CEU Business School). http://www.ceubusiness.com

Програми за допълващи стипендии

 • Конкурс на Институт "Отворено общество" за допълващи стипендии за докторанти в Северна Америка, Западна Европа, Австралия и Азия (Global Supplementary Grants Program) по определени специалности. http://www.soros.org/initiatives/scholarship

Програми за специализация, изследователска работа и професионално развитие

 • Конкурси за специализации за един, три и девет месеца за изследователска работа и научни консултации в Оксфордския университет и Кеймбриджския университет за български учени, университетски преподаватели, докторанти, професионалисти (UK Scholarships/OSI Chevening Scholarships). Програмите са с различни условия. http://www.soros.org/initiatives/scholarship
 • Едноседмични работни посещения в Центъра за развитие на университетските програми (Curriculum Resource Center) към Централноевропейския университет - Будапеща. Програмата е насочена към преподаватели, вкл. нещатни, които разработват нови или обновяват съществуващи университетски курсове в областта на обществените и хуманитарните науки. Посещенията предвиждат работа в библиотека, участие в семинари и дискусии, провеждане на консултации и са изцяло финансово осигурени. Провеждат се две конкурсни сесии. Работният език е английски. http://www.ceu.hu/crc
 • Подкрепа за разработване и преподаване на нови университетски курсове в областта на обществените и хуманитарните науки (Course Development Competition). Разработваните курсове трябва да са новаторски по съдържание, методика и подход на преподаване, да са с интердисциплинарен характер и с елемент на международно академично сътрудничество. Центърът за развитие на университетските програми (Curriculum Resource Center) към Централноевропейския университет - Будапеща, провежда конкурс за финансиране на индивидуални проекти и проекти на екипи, насочен към университетски преподаватели и специалисти, които планират да започнат преподавателска дейност. Необходимо е владеене на английски език. www.ceu.hu/crc/, http://www.ceu.hu/crc/cdc
 • Летни училища (SUN) на Централноевропейския университет - Будапеща. Академична програма за университетски преподаватели, администратори, изследователи, студенти в докторски програми и специалисти в областта на обществените и хуманитарните науки, изкуствата и културата. Провеждат се над 15 интердисциплинарни курса с продължителност от една до три седмици. Някои предвиждат елемент на дистанционно обучение. Работният език е английски. Участниците се подбират с конкурс. Предоставят се частични стипендии. http://www.ceu.hu/sun
 • Конкурс за организиране на международни летни училища в Будапеща в рамките на Летния университет (SUN) на Централноевропейския университет. С приоритет се ползват интердисциплинарни подходи.
 • Регинален семинар за подобряване на качеството на преподаването, насочен към млади преподаватели в областта на хуманитарните и социалните науки. http://www.soros.org/initiatives/hesp  

Лице за контакт

Веска Карастоянова
karastoyanova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us