Програми
СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цели на проекта

Да изгради информационна система – регистър за лица с психични разстройства, които поради естеството на своето заболяване са в риск от социална изолация и трайна маргинализация

Задачи на проекта

 • Да изгради система от критерии за включване и индикатори за оценка на риск от социална дезадаптация и отпадане;
 • Да създаде база данни за лицата отговарящи на критериите за включване в регистъра;
 • Да изгради система за достъп до информация с необходимата защита, нива на достъп и актуализация на базата данни;
 • Да определи пилотни райони за изграждане и разполагане на регистъра в осемте страни от региона;
 • Да разработи система за сравнение на постъпилите данни за тези групи в страните от региона, както и да унифицира критериите и индикаторите;
 • Да предложи на правителствата единна система от критерии за включване и индикатори за оценка на риска от социална изолация;
 • Да разработи софтуер за ползване на регистъра приложим за страните от региона;

Да направи оценка на ефекта от прилагането на системата за пилотните региони въз основа на:

 • Брой интервенции от страна на социалните психично- здравните служби;
 • Брой на лицата, постъпващи в базата данни и динамика на потока на информация;
 • Брой на лицата отпадащи от регистъра чрез включване в различни програми за реинтеграция и ресоциализация.

Да изгради организационна схема за попълване на регистъра от съответните служби, имащи отношение към тези лица – училище, МВР, психиатрии ДСГ и пр.

Средства за реализирането на проекта

 • Разработване на система от критерии и индикатори за оценка на индивиди в риск от социална изолация;
 • Анализ на съществуващата национална система за събиране на психичноздравна информация и съответните нужди, основани на попълнените въпросници;
 • Национален и регионален Доклад за информационните системи в Югоизточна Европа;
 • Разработване на концепция за информационната система и разработване на пилотен софтуер.

Статус на проекта

В процес на приключване

Развитие на проекта

Резултати

Експерти и Партньори

Национален център по опазване на общественото здраве,
www.nchmen.government.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество" -София

Лице за контакт

Михаил Околийски
rpoinfoproject@mbox.contact.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osg.bg

 


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us