Програми
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Цели на проекта

Да оцени ефективността на интегрираното обучение на деца и младежи с интелектуални затруднения в общообразователните училища.

Да предложи насоки за подобряване процеса на интеграция, със специален фокус към съдържанието и изпълнението на индивидуални обучителни планове.

Да идентифицира успешни модели и предизвикателствата в процеса на интеграция. Могат ли и как да бъдат мултиплицирани успешните модели?

Средства за реализирането на проекта

  • Изработване на методология за оценка ефективността и качеството на предоставяните образователни услуги за деца и младежи с интелектуални затруднения
  • Апробириане на методиката
  • Мониторинг на процеса през учебната 2006 – 2007.
  • Разработване на модел на адекватна на новите потребности училищна политика

Статус на проекта

В процес на реализация.

Развитие на проекта

Проектът е двугодишен и се реализира в две фази:

  • Разработване и апробиране на методологията до Септември 2006.
  • Мониторинг на процеса на интегрирано образование за учебната 2006 – 2007.

Резултати

Методология и ръководство за оценка
Доклад от мониторинг

Експерти и Партньори

Соня Владимирова
Хариета Манолова
Илиана Николова

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София
Институт “Отворено общество” - Европа

Лице за контакт

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us